Onderzoek, Informatie en Statistiek

Uitleg Conjunctuurbeeld

De conjunctuurklok geeft elke maand het conjunctuurbeeld weer. De Amsterdamse conjunctuurklok is de eerste regionale klok in Nederland en is geïnspireerd op de conjunctuurklok van het CBS. De Amsterdamse klok bestaat uit 10 indicatoren, zowel macro-economische, als regionale en vertrouwensindicatoren. Hieronder staat een beknopte toelichting hoe de stand van deze klokindicatoren wordt geïnterpreteerd.  

De volledige versie van deze toelichting kunt u hier downloaden

 

Wat laat de klok zien?

De klok geeft op basis van de positie van een set indicatoren weer in welke fase de Amsterdamse economie zich begeeft: oplopend naar hoogconjunctuur of neerwaarts naar laagconjunctuur. In aanvulling op de richting van de conjunctuurbeweging laat de klok zien of deze beweging boven de trend of onder de trend plaats vindt. Zowel een oplopende als een neerwaartse beweging kan plaats vinden boven of onder de trend.

De figuur hieronder toont de conjunctuurcycli: hoogconjunctuur (groen), afname (oranje), laagconjunctuur (rood) en herstel (geel). In een periode van hoogconjunctuur zal de meerderheid van de indicatoren zich in het groene kwadrant bevinden, in een periode van laagconjunctuur in het rode kwadrant.

Conjunctuurcyclus

Focus op omslag momenten

De focus bij de nieuwe klok ligt op de omslagmomenten, die signaleren wanneer economie (of een aparte indicator) van bijvoorbeeld hoogconjunctuur omslaat naar een periode van recessie. Op de klok vertaalt dit zich in de omslag van 'een groei boven de trend' naar 'een daling boven de trend', oftewel wanneer indicatoren bewegen van het groene naar het oranje kwadrant.
En omgekeerd wanneer de economie omslaat van laagconjunctuur naar een periode van hoogconjunctuur, bewegen indicatoren op de klok van 'een daling onder de trend' naar 'een groei onder de trend', oftewel van het rode naar het gele kwadrant. Variabelen met omgekeerde ontwikkeling (in het rood).

Variabelen met omgekeerde ontwikkeling

Bij een aantal variabelen (in de legenda weergegeven in rood) wordt een positieve ontwikkeling als een afname gepresenteerd. Een voorbeeld is de werkloosheid. Als de werkloosheid toeneemt, wordt dit gepresenteerd als een verslechtering, een afname juist als een verbetering.